Årsplan

Innhold

Barnehagens innledning.

1 Omsorg og danning.

2 Lek.

3 Læring.

4 Barns medvirkning.

5 Inkluderende fellesskap.

6 Kommunikasjon, språk og tekst

7 Kropp, bevegelse og helse.

8 Kunst, kultur og kreativitet

9 Natur, miljø og teknikk.

10 Etikk, religion og filosofi

11 Nærmiljø og samfunn.

12 Antall, rom og form..

13 Barnehagens tradisjoner

14 Samarbeid barnehage – hjem..

15 Planlegging, dokumentasjon og vurdering.

Barnehagens innledning

Lekehagen familiebarnehage ble startet i 1997 og er en privat, foreldredrevet barnehage. Vi har hele Bergen som opptakskrets, men barn som bor i nærområdet
rundt Nesttun har prioritet.

Lekehagen er lokalisert i tre private hjem og det er plass til 12 barn i alderen 0-3 år. En av fordelene ved å ha barna i en familiebarnehage er at de er i
trygge hjem med et godt kvalifisert personell. Her blir det skapt en myk overgang til arenaer utenfor hjemmet, og barna er i små grupper med faste voksne å
forholde seg til. Vi legger opp et pedagogisk program etter hva barna trenger, turer etter hva de klarer og maten blir tilpasset hvert enkelt barn. I
motsetning til store barnehager der det er opp til 28 barn å ta hensyn til på en avdeling, har vi bare 4 barn i hvert hjem. Vi mener at vi da klarer det
målet vi setter høyest, å se hver enkelt!

Visjonen til Lekehagen familiebarnehage er: «En trygg verden».

Denne visjonen rommer alt det vi ønsker å formidle og jobbe mot i vår barnehage. Den er enkel i den forstand at det er grunnleggende i barnas utvikling å
føle seg trygg. Den formidler viktigheten av trygge voksne som er ekte og omsorgsfulle og viktigheten av trygge omgivelser hvor barna får utforske og
utfolde seg. For at barn skal føle trygghet må de ha trygge voksne rundt seg som bryr seg og tar vare på dem. Vår målsetning er å væ re en tydelig og ekte voksen som ser den enkelte og som ivaretar og viser omsorg for store og små.

 

I hvert hjem er det én assistent som har den daglige omsorgen og assistenten lager planer sammen med styrer. Styrer er inne i hvert hjem minst en gang i
uken. Hver fredag har vi basedag, det vil si at alle hjemmene samles. Her får barna muligheten til å trene mer på sosialisering i en større gruppe. På
basedager legger vi også opp til ulike aktiviteter som utflukter, språkgrupper, karneval, juleaktiviteter og påskefrokost for å nevne noe.


1 Omsorg og danning

Danning er en livslang utdanning i det å være menneske. Personalet skal gi barna rom til å være med å forme men også å bli formet. Vi skal gi dem redskaper
til å kunne innrette seg etter og gjøre ting til sitt eget. Denne prosessen må skje i omsorgsfulle omgivelser. Det daglige samspillet mellom barn og voksne
må bære preg av respekt og likeverd. Sosial kompetanse handler om å mestre samspill med andre mennesker – å lykkes i å omgås andre mennesker.

Hvordan jobber vi med dette i Lekehagen?

– Personalet er gode rollemodeller, vi er bevisst på hvordan vi kommuniserer oss imellom og med barna

– Personalet har kunnskap både om barnet og familien – vi ser barnet

– Barna bli oppmuntret til å hjelpe og trøste hverandre

– Vi viser og samtaler med barna om hvordan vi opptrer med andre mennesker

– Vi er bevisst på hvordan vi snakker med barn og voksne som besøker barnehagen

– Vi hjelper barna til å sette ord på følelser

– Personalet har tid til trøst og har alltid ett fang å sitte på når dette trengs

 


2 Lek

Lek er det viktigste i små barns liv og grunnlaget i utviklingen av trivsel og læring. I leken utvikles blant annet vennskap, sosial kompetanse,
samarbeidsevner og barnas selvfølelse. Lekens kjennetegn er at det er en lystbetont og frivillig aktivitet og den inneholder både spenning, humor og glede.

Hvordan jobber vi med dette i Lekehagen?

– Barna får nødvendig tid og rom til lek

– Barna får leke sammen på tvers av alder

– De voksne er aktive støttespillere, er nær barna og tar også del i leken

– De voksne hjelper barn som ikke leker til å bli med inn i leken

– De voksne stimulerer barnas språk slik at de blir bedre rustet til å delta i lek

– Barnehagens uteområde har et variert terreng som gir barna lekeutfordringer og allsidig erfaring i leken

– Barnehagen har materiell som stimulerer til mange ulike former for lek

– Barnehagen har et positivt lekemiljø med voksne som stimulerer barna til lek med humor, latter og glede

– De voksne støtter og hjelper barna til å utforske nye former for lek

1


3 Læring

Læring skjer i det daglige samspillet mellom barn og voksne både i planlagte og spontane aktiviteter. Personalet har et bevisst forhold til læring og
hvordan læring i barnehagen foregår. De voksne er rollemodeller for barna, noe som innebærer at vi må være nærværende og aktive sammen med barna. Læring
foregår gjennom hele barnehagedagen, både i sandkassen og i samlingsstunden. Læring er en livslang prosess som aldri tar slutt.

Hvordan jobber vi med dette i Lekehagen?

– De voksne ser barna

– De voksne samtaler med barna i alle daglige gjøremål

– Vi sitter rundt matbordet og har fokus på samtale og selvstendighetstrening

– Barna får positive tilbakemeldinger på det de mestrer og blir også oppmuntret til å prøve nye ting

– Samlingsstundene blir flittig brukt for å stimulere barna til å lære nye ting

– Vi bruker tid på sang, rim og regler, fortellinger og eventyr med alle barna uavhengig av morsmål slik at alle blir stimulert

– Vi leser bøker og benevner alt rundt oss med ord, farger og så videre

6


4 Barns medvirkning

Medvirkning er en væremåte for alt arbeid i barnehagen. Medvirkning handler om å virke sammen med, å være sammen om avgjørelser og velge innenfor gitte
rammer. Medvirkning er en opplæring i demokrati. De voksne må lytte til det barna vil, opptre støttende, vise respekt for barna og reflektere over egne
handlinger. Barna i Lekehagen skal oppleve å bli sett, hørt og forstått.

Hvordan jobber vi med dette i Lekehagen?

– Vi ser barna og setter ord på deres valg

– Vi veileder og hjelper barna til å ta egne valg

– Vi lar barna hjelpe til med daglige gjøremål

– Alle planer kan justeres, barna skal få muligheten til å påvirke planlagte aktiviteter

– De voksne undrer seg sammen med barna og viser interesse for tankene deres

– På basedager får barna mulighet til å bestemme ulike aktiviteter innenfor gitte rammer

– De voksne følger med på barns reaksjoner og kroppsspråk, særlig hos de barna som ikke har utviklet et verbalt språk

5


5 Inkluderende fellesskap

Det viktigste for barn er å få oppleve trygghet, få erfaring innenfor lek og å utvikle vennskap. Alle barna i Lekehagen skal bli sett og oppleve at de er
en betydningsfull del av fellesskapet.

Hvordan jobber vi med dette i Lekehagen?

– De voksne er nær i leken – ved siden av, på gulvet eller i sandkassen

– Vi er bevisst på å rose høylytt og irettesette lavmælt

– De voksne bidrar til at alle kommer inn i lek

– De voksne observerer barnas lek og oppmuntrer og roser barna som inkluderer andre i leken

– De voksne er klar over at alle barn er ressurser i fellesskapet

– De voksne bruker praksisfortellinger til refleksjon

4


6 Kommunikasjon, språk og tekst

Alle barna skal få uttrykke seg både verbalt og non-verbalt, og oppleve at andre barn og voksne lytter og gir respons. De voksne er aktive i kommunikasjon
og legger til rette for god språkutvikling.

Hvordan jobber vi med dette i Lekehagen?

– Lek med språket – rim og regler

– De voksne er tydelige i måten de snakker på med barna, vi har øyekontakt med barna vi snakker med

– De voksne viser interesse for det barnet forteller

– Vi leser eventyr, fortellinger og bøker og gir barna lyttetrening

– Vi bruker biblioteket i nærområdet

– Vi synger daglig

– Bøker er lett tilgjengelig for barna – de kan hente bøker og lese selv, eller komme til de voksne og bli lest for

– Vi bruker instrumenter, lytter til tempo, rytme og puls og snakker om det

– Vi benevner alt rundt oss

– Uavhengig av morsmål er vi stadig i dialog med barna og stimulerer dem

– Vi har egne språkgrupper på fredager hvor vi stimulerer barnas språk og barna får da muligheten til å for eksempel snakke om fortellinger, eventyr og
bøker de har blitt kjent med

– De voksne har kjennskap til at kroppsspråk er minst like viktig som det verbale språket


7 Kropp, bevegelse, mat og helse

Barn lærer seg selv og verden å kjenne gjennom kroppslige aktiviteter. Barn som får utfolde seg gjennom fysiske aktiviteter får en positiv oppfatning av
seg selv og andre. Barna i Lekehagen skal få oppleve et balansert forhold mellom kroppslige aktiviteter, hvile og et sunt kosthold.

Hvordan jobber vi med dette i Lekehagen?

– Mye fysisk aktivitet og naturopplevelser i og utenfor barnehagens område

– Tid og ro ved måltidene

– Sunn mat og hjelp til innarbeiding av gode kostvaner

– Vi legger til rette for at barna får dekket sitt behov for søvn og hvile

– Vi har daglige uteaktiviteter

– God organisering av barnehagehverdagen for å unngår uro og støy

– Bevisstgjøring av egen kropp ved hjelp av sang, rim og regler

– Mestring av ting ut fra barnas alder og ferdighetsnivå

– Vi har respekt for barnas naturlige grenser

– Vi gir barna positive opplevelser på tur

– Vi går ukentlige turer der barna som kan gå får muligheten til dette i trygge omgivelser

– Barna som ikke kan gå enda blir stimulert og får hjelp til å komme seg opp og bevege seg

– De varme måltidene om fredagene er sunne og balanserte

– Vi baker ukentlig med barna og prøver å holde dette til sunne ting som for eksempel grove rundstykker, knekkebrød og så videre

– Vi beveger oss jevnlig i ulendt terreng både i og utenfor barnehagens område

– Vi lærer barna om god håndhygiene

 


8 Kunst, kultur og kreativitet

Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barna i Lekehagen skal få oppleve mestring og glede over
de estetiske fagene.

Hvordan jobber vi med dette i Lekehagen?

– Barna skal få bli kjent med og utforske ulike formingsmaterieller

– Vi tar hensyn til barnas alder når vi velger aktiviteter

– Vi gir tid og rom for barnas eksperimentering

– Vi tilrettelegger for drama og rollespill

– Barna skal bli kjent med et rikt utvalg av barnesanger

– Vi bruker god tid på instrumenter slik at barna blir kjent med ulike instrumenter og deres lyd

– Vi bruker biblioteket flittig og besøker blant annet Akvariet minst én gang i året

– Barna blir kjent med ulike materialer og taktile materialer slik at de får kjenne på ulikhetene mellom for eksempel mykt og hardt, tynt og tykt og så
videre

– Barna får utløp for egen kreativitet ved ulike bordaktiviteter som for eksempel tegning, maling, perling og lek med plastilina

– Vi tar i bruk gjenstander fra naturen når barna lager kunst, i tillegg til gjenbruk av gjenstander som har mistet sin tidligere funksjon

– I språkgruppene bruker vi figurteater, sang som er relevant til fortellingen og lar barna være en aktiv del av det å være med på aktiviteten og vi
dramatiserer eventyr som for eksempel bukkene bruse, lille larven aldri mett og gullhår og de tre bjørnene

– Vi har flere eksperimenter i måneden der barna er aktivt med

– Vi danser til ulike typer musikk

 


9 Natur, miljø og teknologi

I Lekehagen skal barna få oppleve å ta vare på naturen, dyrke grønnsaker, spise selvplukkede jordbær, plukke epler, kompostere, ta vare på og ferdes i
naturen og undre seg over hvordan ting henger samme.

Hvordan jobber vi med dette i Lekehagen?

– Vi har en egen kjøkkenhage

– Vi har flere epletrær som vi også kan klatre i

– Vi setter ut fuglemat når det begynner å bli kaldt i tillegg til at vi drar på tur for å mate fugler

– Vi bruker naturelementer i formingsaktiviteter

– Vi kildesorterer og komposterer

– Vi ser på hvilke dyr og insekter som er rundt oss, blant annet ved å bruke insektsfeller

– Vi ser på trær og blomster og lærer barna hva de heter

– Vi har faste turdager hver uke

– Vi har eksperimenter sammen med barna

– Om våren drar vi på gårdsbesøk og akvariet

– Vi planter blomster om våren

– Når været tillater det spiser vi gjerne lunsj/ frukt ute

– Vi har tilgang til å tenne bål ute slik at vi kan lage lunsj på bål

– Vi lærer barna å respektere naturen og dyrene rundt oss

5


10 Etikk, religion og filosofi

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på, og preger verdier og holdninger.

Hvordan jobber vi med dette i Lekehagen?

– Kardemommebyloven er en grunnleggende idé vi jobber ut i fra

– Vi gir barna rom for undring og refleksjon

– Vi hjelper barna å utvikle toleranse og respekt for hverandre

– Vi snakker med barna om det som interesserer dem og undrer oss sammen over dette

– Personalet er positive rollemodeller for barna og viser hvordan vi snakker med hverandre, deler og er mot hverandre

– Vi gjennomfører ulike aktiviteter i forbindelse med høytider

Man skal ikke plage andre.

Man skal være grei og snill, og for øvrig

Kan man gjøre hva man vil.

Kardemommeloven


11 Nærmiljø og samfunn

Barnehagen skal bidra til at barna møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet.

Hvordan jobber vi med dette i Lekehagen?

– Barnas meninger blir hørt, respektert og vektlagt

– Vi går på tur både i nærmiljøet og/ eller tar Bybanen til Sletten, Sentrum osv.

– Følger opp fuglemat vi har hengt opp i nærmiljøet

– Barna har egne «hus» med bilder av deres nærmeste familie

– Enkeltbarnets behov blir dekket og ivaretatt

6


12 Antall, rom og form

Barnehagen skal oppmuntre barns egne utforskning og legge til rette for tidlige erfaringer med matematiske begreper.

Hvordan jobber vi med dette i Lekehagen?

– Vi synger «tellesanger» med barna

– Vi bruker geometriske begrep aktivt i barnas lek

– Vi leker med Duplo, klosser og puslespill

– Vi teller høyt med barna uavhengig av inne- eller uteaktivitet

– Vi måler og veier når vi baker og lager mat

– Dramatisering av for eksempel bukkene bruse gir barna førstehåndserfaring med plasseringsordene over, under osv.

– Barna får erfaring med parkobling når de er med å dekket bordet; når vi er fire barn, trenger vi fire kopper og fire fat

 


13 Barnehagens tradisjoner

Lekehagen har i flere år hatt ulike tradisjoner som blir verdsatt av både små og store.

– Før jul har vi lysfest der alle foreldre og foresatte er invitert, vi viser frem lyktene vi har laget i løpet av høsten som de senere får ta med seg
hjem.

– I februar har vi karneval i barnehagen. Både barn og ansatte kler seg ut, danser og koser seg blant annet med fastelavensboller da vi slår både karneval
og fastelavn sammen.

– Før påske har vi en felles påskefrokost der foreldre og foresatte er invitert. Vi spiser sammen og har samtidig en liten utstilling der barna får vist
fram ulike ting de har laget til påske

– Vi feirer 17. mai (før selve dagen) i barnehagen med norske flagg, is og pølser

– I mai/ juni drar vi på gårdsbesøk. På forhånd snakker vi aktivt, og ser på bilder av dyrene vi treffer på gården.

– Vi drar årlig på Fløien og på Akvariet

– Sommeravslutning

– Bursdagsfeiring

 


14 Samarbeid barnehage – hjem

I Lekehagen legger vi vekt på et godt samarbeid med barnas hjem og da er det viktig å ha en åpen dialog.

Hvordan jobber vi med dette i Lekehagen?

– Vi har daglig kontakt med foreldre i hente og bringe situasjonen

– Månedsplaner blir lagt ut på nettside

– Facebook siden blir brukt til bilder fra aktiviteter

– Beskjeder til foreldre blir sendt ut på mail

– Vi har et årlig foreldremøte

– Det blir tilbudt foreldresamtaler om våren. Om andre har behov for foreldresamtaler blir dette tatt fortløpende

 


15
Planlegging, dokumentasjon og vurdering

Planlegging er grunnsteinen for arbeidet vårt, dokumentasjon gir oss bilde på hva som blir gjort og vurderingen gir oss innblikk i hva som har fungert, hva
vi kan gjøre bedre og hva som er blitt gjennomført

 

Hvordan jobber vi med dette i Lekehagen:

– Årsplan utarbeides av de ansatte

– Månedsplaner utarbeidedes av de ansatte

– Personalmøter blir brukt til å legge planer og vurdere

– Alle ansatte gjennomfører minimum 1 medarbeidersamtale hvert barnehageår

– Dokumentasjon gjennom refleskjonsnotater, bilder og månedsbrev

– Kartleggingsarbeid blir gjort med «alle med».