Vedtekter for foreningen

Vedtekter for foreningen

VEDTEKTER FOR FORENINGEN LEKEHAGEN
FAMILIEBARNEHAGE

§1 Eier
Foreningens navn er Foreningen Lekehagen Familiebarnehage. Foreningen er organisert som en ideell forening.

§2 Formål
Foreningens formål er å eie, rekruttere og drive familiebarnehagegrupper i Bergen Kommune. Disse skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for familiebarnehagevirksomhet, og etter steiner pedagogiske prinsipper. Et eget vedlegg med orientering om prinsippene for de yngste barna skal følge vedtektene. Familiebarnehagegruppene skal ha sine egne navn. Dersom familiebarnehagen blir så stor at det lar seg gjøre å opprette base skal årsmøtet ta stilling til dette.

§3 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.
Foreningen er et eget rettsobjekt med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld.

§4 Medlemmer
Foreningen Lekehagen Familiebarnehage er åpen for blivende foreldre og foreldre til barn i Bergen. Medlemskap oppnås gjennom søknad til styret og forutsetter betaling av engangs kontingent som til enhver tid fastsettes av årsmøtet. Engangsinnbetalinger gir livsvarig medlemskap i foreningen. P. t er kontingenten 150 kr. Medlemskap gir ingen garanti for barnehageplass. Plassene tildeles av styret i henhold til gjeldende vedtekter. Oppsigelse av medlemskap, se § 9. Støttemedlemskap kan tegnes uten spesielle krav til støttemedlemmet. Støttemedlemmer har talerett, men ikke stemmerett på foreningens medlemsmøter, hermed årsmøtet. Støttemedlemmer kan betale av årsmøtet fastsatt støttemedlemskapskontingent eller frivillig høyere innbetalinger. Dersom ingen ordinære medlemmer vil drive foreningen, kan enkelte støttemedlemmer gis status som ordinære medlemmer i begrensete perioder.

§5 Foreningens årsmøte
Årsmøtet er foreningens øverste organ. Årsmøte skal holdes innen utgangen av september mnd, og varsles medlemmene innen den 1. måneden før årsmøtes avvikling. Innkalling med saksliste skal være skiftelig og sendes medlemmene og ansatte med minst 14 dagers varsel. Ansatte har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett – såfremt de ikke er ordinære medlemmer. Støttemedlemmer har talerett.
Fra årsmøte skal det føres protokoll. Styret foretar innkalling og fastsetter saksliste som blant annet skal inneholde:
1. Valg av møteleder
2. Styrets årsmelding
3. Godkjenning av regnskap og fastsetting av budsjett.
4. Valg av (de som er på valg) styreleder, nestleder, kasserer, øvrige styremedlemmer og vara medlemmer.
5. Valg av revisor.
6. Uttalelse til styret om foreldrebetaling.
7. Kontingentens størrelse.
a) for medlemmer b) for støttemedlemmer
8. Evt. forslag til vedtektsendringer.
9. Evt. forslag om oppløsning.
10. Andre saker som styret ifølge vedtekter eller etter eget initiativ. Skal legges frem på årsmøte, eller som er sendt inn av medlemmene.
Styrets forslag må være inntatt i den utsendte underretningen med saksliste. Forslag fra medlemmer må, for å kunne behandles, være styret i hende den 15. i måneden før årsmøte avvikling.

§6 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal avvikles når flertallet i styret eller minst ¼ av medlemmene krever det. For ekstraordinært årsmøte gjelder de samme saksbehandlingsregler som for ordinært årsmøte. Bare den/de saker som foranlediger innkallingen skal behandles. Saken(e) må være meddelt styret på forhånd og vare tatt med på sakslisten.

§7 Flertallskrav
Hvert medlem har en stemme i foreningen. Vedtaket kan treffes ved alminnelig flertall (mer enn halvparten av de fremmøtte må stemme for). For vedtektsendringer kreves 2/3 flertall og vedtak om oppløsning krever ¾ flertall.

§8 Endring av vedtekter
Endring av vedtektene krever årsmøtebehandling.

§9 Styrets sammensetning mv.
Styret i foreningen Lekehagen Familiebarnehage skal ha seks medlemmer og tre varamedlemmer, og sammensetningen skal sikre representasjon av foreldre, hjemeiere og ansatte som ikke er hjemeiere. Fem av styremedlemmene velges av og blant foreningens medlemmer. En (samt vara) velges av og blant de ansatte. Av de årsmøtevalgte styremedlemmer velges for to år av gangen. Ansattes representanter velges for ett år av gangen. Årsmøtet velger leder, nestleder og kasserer for styret, resten av styret skal konstitueres senest på første styremøtet. Dersom leder fratrer rykker nestleder opp. Styremøter holdes etter en av styret fastsatt plan og for øvrig når styrets leder finner det nødvendig. Barnehagens styrer/pedagogisk ansvarlig har tale- og forslagsrett i styret. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen (nesteleder) ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for. Fra styremøtene skrives protokoll som underskrives av medlemmene.

§10 Foreningens styre – myndighet og plikter
Styret foreslår den alminnelige forvaltningen av foreningen; herunder kontraktinngåelser med hjemmene. Styret foretar opptak av barn etter innstilling fra barnehagens styrer/pedagogisk ansvarlig og eierne av de aktuelle vertshjem. Foreningen forpliktes utad, i samsvar med de øvrige vedtektene av styret ved to underskrifter av styrets leder og ett av de blant medlemmene valgte styremedlemmer. Styret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter, samt årsmøtets beslutninger. Styret har ansvar for å sende årsmelding til kommunen innen fastsatt frist, jf. Regler om statstilskudd for barnehager. Styret ansetter styrer/pedagogisk veileder for barnehagen, og fastsetter dennes instruks. Øvrig personell ansettes også av styrer – etter innstilling fra styrer/pedagogisk ansvarlige. Styret skal holde samarbeidsutvalget orientert i henhold til lov om barnehager.

§11 Eksklusjon
Medlem som overtrer vedtektene eller lovlig fattede årsmøte- og styrevedtak, skal første gang gis en skriftlig advarsel av styret. Ved gjentatte overtredelser, eller hvis overtredelsen er særlig grov, kan medlemsmøtet med alminnelig flertall (mer enn ½ av stemmene), ekskludere medlemmet.

§12 Oppløsning og avvikling
Forslag om oppløsning krever årsmøtebehandling. Ved oppløsning skal foreningens gjeld først dekkes. Blir det midler til overs, skal disse tilfalle Tryllefløyten barnehage eller en annen barnehage i distriktet i henhold til avviklingsstyrets beslutning.

§13 Midlertidig paragraf
Styret har anledning til å gjøre nødvendige endringer i vedtektene i forbindelse med søknad om kommunens godkjenning av foreningen. Styret kan endre foreningens navn til ”Rudolf Steiner Familiebarnehage” eller beslektet navn etter søknad og godkjenning i Steinerbarnehageforbundet. Deretter skal denne paragrafen strykes.