Vedtekter for Lekehagen Familiebarnehage

Vedtekter for Lekehagen Familiebarnehage

Sist redigert april 2012.

NAVN OG EIER

§ 1 – Navn og eier
Barnehagens navn er Lekehagen familiebarnehage. Barnehagen eies av Foreningen Lekehagen Familiebarnehage.

Barnehagen drives i samsvar med:
a. Lov om barnehager og de av Barne- og familedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer
b. Rammeplan for barnehager
c. Vedtak i Lekehagen Familiebarnehage
d. Årsplan/virksomhetsplaner for barnehagen
e. Lov om intern-kontroll og barnehagens egne sikkerthet/interne kontrollrutiner.
f. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

BARNEHAGENS ORGANER

§ 2 – Samarbeidsutvalget
Samarbeidsutvalget består av representanter for foreldre, ansatte, eier (foreningen) og hjemeier slik at hver gruppe er likt representert. Representantene for barnehage foreldre og de ansatte velges av hhv. foreldre og de ansatte for ett år av gangen. Representantene for eier velges av foreningen årsmøte for to år. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Hver representant har en stemme, ved stemmelikhet har forelder dobbelstemme, dette skal gjøres kjent før konstituering. Ellers gjelder vanlig flertallsvedtak. Samarbeidsutvalget er et rådgivende og kontaktskapende (for eksempel ved dugnad/arrangementer med foreldre) og samordnende organ for partene i barnehagesamfunnet. Utvalget har rett til å uttale seg i saker som er viktige for barnehagens innhold, driftsendringer, budsjett, arealutnyttelse mv. Det skal videre fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Alle samarbeidsutvalgets representanter skal gjøre seg kjent med lov om barnehage med forskrifter. Styrer/pedagogisk veileder har tale- og forslagstrett i samarbeidsutvalget.

§ 3 – Foreldreråd
Foreldreråd består av alle foreldrene som har barn i barnehagen. Foreldrerådsmøter kan holdes i tilknytning til foreningens møter. Rådet skal fremme barnhageforeldrenes interesser og bidrar til å skape et godt banehagemiljø. Rådet skal ha årsplanen til orientering. Foredrene har en stemme for hvert barn. Vanlig flertallsvedtak gjelder.

OPPTAK – OPPSIGELSE – BETALING

§ 4 – Opptak av barn
a) Opptakskrets
Lekehagens opptakskrets er Fana bydel og omkringliggende bydeler.

b) Opptakskriterier
Lekehagen familiebarnehage følger samordnet opptak i Bergen kommune og lovverket om opptak av barn, men er først og fremst et tilbud for medlemmene av foreningen. Lekehagen skal være et tilbud for de yngste barna; ett- og toåringer.

Dersom ikke barnehagen kan tilby plass til alle som søker skal opptak skje etter følgende prioritetsrekkefølge:
1. Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til § 13 i Lov om barnehager.
2. Barn som omfattes av §§4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barnevernetjenester.
3. Barn av medlemmer av foreningen.
4. Barn av ansatte i Lekehagen Familebarnehage.
5. Søsken av barn som går i Lekehagen Familebarnehage.
6. Barn prioritert av Bergen kommune.
7. Nummerert venteliste med ansiennitetsdato fra søkerdato.
Opptakskriteriene 1-5 gjelder under forutsetning av at tilfredsstillende dokumentasjon fremlegges.
Pengegaver/støttemedlemskap til foreningen skal ikke tillegges noen vekt ved tildeling av barnehageplasser. Dersom en avtale fra et vertshjem om å huse en gruppe utgår, har barna som har plass i dette hjemmet fortrinnsrett til ledige plasser i en annen gruppe i familiebarnehagen.
Det skal gjøres skriftlig gjensidig undertegnet avtale med foreldre til barn som har fått plass. Av avtalen skal det fremgå hvilke regler som gjelder for barnehageplassen.
c) Eventyrdalen barnehage
Lekehagen Familebarnehage har samarbeid med Eventyrdalen barnehage. Barn i Lekehagen Familebarnehage prioriteres i Eventyrdalen barnehage det året de fyller tre år.

§ 5 – Opptaksperioden
Barnehageåret begynner 1. august og varer til 30. juni, dersom ikke annet er avtalt med de enkelte hjem og foreldre.

§ 6 – Utmelding/oppsigelse av plass
Foreldrenes utmelding av foreningen medfører at barnet mister barnehageplassen. Utmelding eller oppsigelse av barnehageplass skal skje skriftlig og med minst seks ukers varsel fra 1. eller 15. i måneden. For plasser som sies opp etter 31. mars, må det betales fullt resten av barnehageåret. Styret kan, etter å ha tatt saken opp med foreldrene, si opp en barnehageplass med frister som over, for eksempel om:
• Plassen uten rimelig grunn ikke benyttes.
• Ved uregelmessig betaling
• Ved vedvarende overskridelse av avtalt åpningstid
§ 7 – Foreldrebetaling
Betalingssatsene fastsettes av styret i Lekehagen Familebarnehage AS.
Søskenmoderasjon: Det gis 30 % avslag på nr. 2 og 50 % på nr. 3.
Ved fravær må det likevel betales. Det regnes som fravær dersom barnet ikke møter i rett tid etter ferien. Uregelmessig betaling kan forårsake at barnet mister plassen. Foreldrekontingenten forfaller til betaling forskuddsvis den første i hver måned. Det betales fram til 1. juli det året barnet begynner på skolen.

Foreldrebetaling skjer med fast sats i elleve måneder, den tolvte er betalingsfri og legges til sommerferien. Betalingen skal skje forskuddsvis.

ANNET
§ 8 – Arealutnytting
Barnehagen har ingen spesielle krav til norm for arealutnytting, men skal likevel ikke gå under generelt krav på 5,3 kvm. leke- og oppholdsareal pr. barn under 3 år.
§ 9 – Åpningstider
Lekehagen familiebarnehagegrupper holder åpen fra kl. 07.30 – 16.30 mandag til fredag. Barnehagen holder stengt fem planleggingsdager i løpet av året. Barnehagen er for øvrig stengt på helligdager, julaften og mellom jul og nyttår, og dersom 2. januar er en fredag holdes denne dagen også stengt. I tillegg følges skoleferien i påsken og vinterferien.

§ 10 – Ferie
Barnehagen har stengt to uker om sommeren. Alle barn skal ha minst 3 ukers sammenhengende sommerferie. Foreldre skal så snart som mulig, gi melding om når barna skal ha sommerferie, og senest innen 20. april. På bakgrunn av denne informasjonen, utarbeider styrer ferieliste for personalet og plan for sommerdrift av barnehagen.

§ 11 – Avtale om bruk av hjem
Vertshjemmene må være i geografisk nærhet til hverandre. Barnehagen skal ha en skriftlig avtale med hvert vertshjem. Det skal brukes en standard avtale som skal være lik for alle hjem. Avtalen skal være ihht. barnehagen sine vedtekter.

§ 13 – Pengegaver med mer
Evt. pengegaver/støttemedlemskap skal fortrinnsvis ikke subsidiere foreldrebetaling, men brukes til opprustning av leker og annet materielle i gruppen, samt til økt aktivitet for pedagogiske impulser som kurs, foredrag med mer for ansatte, i tillegg til kostnader for å rekruttere flere hjem til barnegruppene.

§ 14 – Internkontroll
Lekehagen familiebarnehage har et sentralt internt kontrollsystem i hovedmappe oppbevart sammen med foreningens dokumenter, samt egne orienterte
kontrollsystemmapper i hver hjem.

§ 15 – Helse, taushetsplikt, tilsyn
I hensyn til lov om barnehager/forskrifter for familiebarnehager mv. skal det legges frem helseerklæring før et barn begynner i barnhagen. Foresatte kan gi den, dersom barnet har møtt til ordinære undersøkelser på helsestasjon. Versthjemmets beboere leverer pirquet- og skjermbilde dokumentasjon (via foreningen) til helsemyndighetene. Forvaltingslovens regler for taushetsplikt gjelder, samt aktuelt lovverk om opplysningsplikt og barneverstjenesten. Det leveres politiattest for alle som oppholder seg regelmessig i hjemmet i barnas oppholdstid. Kommunen godkjenner nye hjem og fører tilsyn med barnehagen.

§ 16 – Ansvar
Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen. Levering og henting av barna er foreldre/foresatte selv ansvarlig for. Den som følger barnet til barnehagen må ikke forlate barnet før det har vært i kontakt med personalet. Barnet skal hentes av en voksen person som er kjent for personalet i barnehagen. Dersom barnet hentes av en annen person enn den/de som vanligvis henter barnet, skal barnehagen ha beskjed fra barnets foreldre/foresatte om hvem som skal hente barnet.

§ 17 – Tvister og voldgift
Tvist om tolking av vedtekter, avtaler, mv. skal først søkes løst minnelig forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvistene ved voldgift etter tvistmannsloven.

§ 18 – Endringer av vedtekter
Vedtektene kan endres av årsmøte i foreningen Lekehagen Familiebarnehage.